സമരം പ്രതിപക്ഷ ആസൂത്രണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍; ഇടത് പ്രവര്‍ത്തകരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി മറുപടി നല്‍കാന്‍ നീക്കം

[ad_1]


Watch “സമരം പ്രതിപക്ഷ ആസൂത്രണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍; ഇടത് പ്രവര്‍ത്തകരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി മറുപടി നല്‍കാന്‍ നീക്കം” video.

Video Period: 00:04:40

Video Views: 2207 views

Obtain this NFL movies: https://www.youtubepp.com/watch?v=25G_RPslv7c

[ad_2]

supply

Leave a Reply