សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសថា នៅថ្ងៃ១០ ខែមេសានេះ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៤៨៣នាក់

[ad_1]


Watch “សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសថា នៅថ្ងៃ១០ ខែមេសានេះ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៤៨៣នាក់” video.

Video Period: 00:02:28

Video Views: 2448 views

Obtain this NFL movies: https://www.youtubepp.com/watch?v=gVPxwApfCjU

[ad_2]

supply

Leave a Comment